Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  1. Facturen moeten betaald zijn, netto en zonder korting ten laatste op hun vervaldag. Als vervaldag geldt hetzij de aldus vermelde datum, hetzij bij ontstentenis, 30 dagen na de factuurdatum.

  2. Voor iedere betalingsherinnering die door ons verzonden wordt na de vervaldag, zal een forfaitaire vergoeding van 5,00 EUR aangerekend worden.

  3. In geval van niet betaling tegen de vervaldag van de factuur zal het bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekstelling vereist is, vermeerderd worden met 20% (met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1750,00 EUR). Wij behouden ons tevens het recht voor om, zonder verdere mededeling, alle werkzaamheden tijdelijk op te schorten tot na de betaling van de nog openstaande sommen.

  4. Nalatigheidsintresten tegen 1,5% per maand zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling één maand na de factuurdatum.

  5. Klachten dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 3 dagen na factuurdatum.

  6. Men mag een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

  7. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.